Nosaukums
Zilgansarkani krustojumi (zilkru)
Laika limits
0.30s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
33%

Definīcija

Gudrinieku ciemā tika uzbūvēti N horizontāli zili ceļi un M vertikāli sarkani ceļi. Pilsētas mērs vēlas uzzināt krustojumu skaitu, lai norīkotu attiecīgo krustojumu ceļazīmju skaita ražošanu.

Katrs no dotajiem ceļiem ir viens nogrieznis plaknē. Horizontālie ceļi ir sanumurēti ar skaitļiem no 1 līdz N, un vertikālie ar skaitļiem no 1 līdz M. Horizontālajam ceļam ar numuru i garums ir naturāls skaitlis ai un tā gali atrodas punktos (0,i) un (ai,i). Līdzīgi, vertikālajam ceļam ar numuru j garums ir naturāls skaitlis bj un tā gali atrodas punktos (j,0) un (j,bj). Jums vajag saskaitīt kopējo krustojumu skaitu starp visiem ceļiem (ja pat divi ceļi saskarās tieši to galapunktos, tas arī skaitās kā krustojums).


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā doti divi naturāli skaitļi N un M (1 ≤ NM ≤ 105), horizontālo un vertikālo nogriežņu skaits. Nākamajā rindā doti N skaitļi a1, ..., aN (1 ≤ aiM), un trešajā rindā doti M skaitļi b1, ..., bM (1 ≤ bi ≤ N).


Izvaddatu raksturojums

Izvadiet vienu veselu skaitli, kopējo krustojumu skaitu.


Piezīmes

Apakšuzdevuma apraksts Punktu skaits
N, M ≤ 1000 20
Bez papildus ierobežojumiem 80

Kopā:   

100


Paraugdati

Stdin
6 8
5 8 6 1 6 4
2 6 3 4 5 2 3 1
Stdout
19

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.