Nosaukums
Virsotne (virsotne)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
98%

Definīcija

Veselu skaitļu piramīdu veido sekojoši. Vispirms rindā uzraksta divus vai vairāk veselus skaitļus. Šo skaitļu rindu sauksim par piramīdas pamatu. Pēc tam aprēķina katru divu blakus stāvošu skaitļu summu un uzraksta šo summu vienu rindu augstāk tā, ka tā atrodas starp šo summu veidojošajiem skaitļiem. Šo darbību turpina tik ilgi, kamēr iegūts viens, visaugstāk esošais skaitlis. Teiksim, ka šis skaitlis atodas piramīdas virsotnē. Piemēram, ja pamatā ir skaitļi -3, 2, 8 un -7, iegūsim sekojošu piramīdu:

       20
       9 11
      -1 10 1
     -3 2 8 -7

Uzrakstiet programmu, kas dotiem skaitļiem piramīdas pamatā nosaka, kāds skaitlis atrodas piramīdas virsotnē!

 


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dots naturāls skaitlis N(1<N<100) - piramīdas pamatā esošo skaitļu skaits. Faila otrajā rindā doti N veseli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumsimboliem. Zināms, ka neviena skaitļa vērtība piramīdā pēc moduļa nepārsniedz 32767.

 


Izvaddatu raksturojums

Jāizvada viens vesels skaitlis - piramīdas virsotnē esošais skaitlis.

 


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 16.informātikas olimpiādē 2003.gadā.


Paraugdati

Stdin
4
-3 2 8 -7
Stdout
20

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.