Nosaukums
Trīsstūri (trisst)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
46%

Definīcija

Plaknē ir izvietoti n vienādsānu taisnleņķa trīsstūri. Katru trīsstūri nosaka trīs veseli skaitļi x,y,m (m>0). Šī trīsstūra virsotnes atrodas punktos (x;y), (x+m;y) un (x; y+m). Uzrakstiet programmu, kas nosaka, cik lielu laukumu noklāj šie trīsstūri!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dota naturāla skaitļa n (n<=2000) vērtība. Katrā no nākošajām n faila rindām ir dots viena trīsstūra apraksts - veseli skaitļi xi, yi un mi, kas atdalīti ar tukšumsimboliem. (1<=i<=n, -107<=xi<=107, -107<=yi<=107, 0<=mi<=1000).


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu pirmajā rindā jāizvada skaitlis ar tieši vienu ciparu aiz decimālā punkta - kopējais trīsstūru noklātais laukums.


Piezīmes

Uzdevums izmantots 8.Baltijas valstu olimpiādē (2002) Viļņā (Lietuva). Autors: M.Opmanis

Paraugdatos dotais piemērs ir attēlots 1. attēlā.

1. attēls


Paraugdati

Stdin
5
-5 -3 6
-1 -2 3
0 0 2
-2 2 1
-4 -1 2
Stdout
24.5

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.