Nosaukums
Trīs skaitļi (trissk)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
84%

Definīcija

Uzrakstīt programmu, kas nosaka, vai starp ievadītajiem trijiem veseliem skaitļiem var izvēlēties divus tā, lai to summa būtu

  • pozitīvs skaitlis
  • nulle
  • negatīvs skaitlis

Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dotas trīs veselu skaitļu vērtības. Zināms, ka visi skaitļi ir robežās no -2147483648 līdz 2147483647.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatiem jāsatur tieši trīs rindas: pirmajā rindā jāizvada vārds "VAR", ja no trim ievadītajiem skaitļiem iespējams izvēlēties divus tā, lai to summa būtu pozitīvs skaitlis un "NEVAR", ja tas nav iespējams. Faila otrajā rindā jāizvada vārds "VAR", ja no trim ievadītajiem skaitļiem iespējams izvēlēties divus tā, lai to summa būtu nulle un "NEVAR", ja tas nav iespējams. Faila trešajā rindā jāizvada vārds "VAR", ja no trim ievadītajiem skaitļiem iespējams izvēlēties divus tā, lai to summa būtu negatīvs skaitlis un "NEVAR", ja tas nav iespējams.


Paraugdati

Stdin
7 -3 -4
Stdout
VAR
NEVAR
VAR

Stdin
1 2 -2
Stdout
VAR
VAR
VAR

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.