Nosaukums
Skaitļu tornis (tornis3)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
29%

Definīcija

Skaitļu torni veido šādi: Sākumā izvēlas trīs veselus skaitļus n, a un b (starp tiem var būt arī vairāki vienādi skaitļi). Skaitli n uzraksta lapas augšpusē un zem tā blakus uzraksta skaitļus n+a un n+b, kas veido torņa pirmo rindu.

Torņa piemērs

Tālāk procesu turpina veidojot otro rindu. Vispirms katram pirmās rindas skaitlim si zem tā pa kreisi uzraksta skaitli si+a un pa labi - skaitli si+b. Pēc tam, neiesaistot pirmo un pēdējo no rindā uzrakstītajiem skaitļiem, skaitļus rindā secīgi sadala pa pāriem un katrā pārī skaitļus samaina vietām - t.i., otro skaitli samaina ar trešo, ceturto - ar piekto, utt. Pēc tam tāpat veido nākamās rindas. Zīmējumā parādīts skaitļu tornis, kuram n=5, a=-2, b=1.

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, kāds skaitlis atrodas noteiktā torņa vietā!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dotas veselu skaitļu n (-105 ≤ n ≤ 105 ), a (-105 ≤ a ≤ 105 ), un b (-105 ≤ b ≤ 105 ) vērtības. Ievaddatu otrajā rindā dota naturāla skaitļa v (vaicājumu skaits, v≤105 ) vērtība. Katrā no nākamajām v ievaddatu rindām doti divi naturāli skaitļi rindas numurs r(r≤109 ) un kārtas numurs k (k ≤ min(2r , 263 - 1)) rindā r. Starp katriem diviem blakus skaitļiem ievaddatos ir tukšumzīme


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos jābūt tieši v rindām. Katram i (1≤i≤v) izvaddatu i-tajā rindā jāizvada atbilde uz i-to vaicājumu ievaddatos pēc kārtas - skaitli, kas atrodas norādītās rindas norādītajā vietā.


Piezīmes

Uzdevums no Latvijas 31. Informātikas olimpiādes.


Paraugdati

Stdin
5 -2 1
4
4 5
4 6
2 4
3 1
Stdout
3
0
7
-1

Stdin
0 1 1
3
11 1
21 273
33 5000
Stdout
11
21
33

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.