Nosaukums
Tablo (tablo)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB

Definīcija

Tablo sastāv no deviņiem gaismas elementiem, kas apzīmēti ar lielajiem burtiem A,B,C,D,E,F,G,H un I. Katra elementa abos galos atrodas pa kontaktam . Katrs kontakts vienlaicīgi pieder vairākiem elementiem un tablo pavisam kopā ir seši kontakti, kas apzīmēti ar mazajiem burtiem a,b,c,d,e un f. Tablo elementu un kontaktu izvietojums redzams zīmējumā.

Katram kontaktam var pievadīt spriegumu, ko raksturo nenegatīvs vesels skaitlis. Ja elementa galos esošajiem kontaktiem pievadīto spriegumu vērtību starpība (pēc moduļa) nepārsniedz 2, tad elements nespīd. Ja šī starpība ir no 3 līdz 6, tad elements spīd, bet, ja starpība pārsniedz 6, tad elements pārdeg. Uzrakstiet programmu, kas nosaka, kāds spriegums jāpievada katram kontaktam, ja zināms, kuriem elementiem ir jāspīd un kuriem - nē! Papildus nosacījumi:
a) vismaz vienam no kontaktiem jāpievada spriegums ar vērtību 0,
b) nedrīkst pieļaut neviena elementa pārdegšanu,
c) kontaktiem pievadīto spriegumu vērtību summai jābūt mazākai iespējamajai.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dota 18 simbolu virkne formā AxBxCxDxExFxGxHxIx , kur aiz attiecīgā burta esošā simbola x vietā ir vai nu '+', ja šim elementam ir jādeg, vai '-', ja nav.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens vesels nenegatīvs skaitlis - mazākā spriegumu vērtību kopsumma, pie kuras kontaktiem var pievadīt spriegumus tā, lai tiktu izpildīti uzdevuma nosacījumi.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 14.informātikas olimpiādē 2001.gadā


Paraugdati

Stdin
A+B-C+D-E+F-G+H-I-
Stdout
7

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.