Nosaukums
Tuvākais skaitlis (skaitl2)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
90%

Definīcija

Ievadītam naturālam skaitlim n un ciparam c atrast tādu mazāko naturālo skaitli k, kuram vienlaicīgi izpildās sekojošas īpašības:
1)k>n
2)k pieraksts satur ciparu c.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā ir dotas naturāla skaitļa n un cipara c vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimbolu. Zināms, ka 0<n<32750.


Izvaddatu raksturojums

Pirmajā rindā izvadiet skaitļa k vērtību.


Paraugdati

Stdin
11 7
Stdout
17

Stdin
19992 2
Stdout
20000

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.