Nosaukums
Reizinājumi (reiz2)
Laika limits
0.30s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
69%

Definīcija

Trijstūrveida laukumā rūtiņas izvietotas N(N≥1) rindās. Pirmajā (zīmējumos zemākajā) laukuma rindā ir N rūtiņas, bet katrā nākamajā – par vienu rūtiņu mazāk nekā iepriekšējā. Katra rūtiņa, kas neatrodas pirmajā rindā, balstās tieši uz divām iepriekšējās rindas rūtiņām. Katrā pirmās rindas rūtiņā ir ierakstīts kāds vesels skaitlis, bet pārējās tabulas rūtiņās skaitļi tiek ierakstīti, izmantojot 1.zīmējumā redzamo algoritmu – t.i., ja tabulas kādas rindas divās blakus rūtiņās ierakstīti skaitļi a un b, tad rūtiņā, kas atrodas tieši virs šīm rūtiņām, tiek ierakstīts skaitļu a un b reizinājums. Viena pilnībā aizpildīta laukuma piemērs parādīts 2.zīmējumā.

Uzrakstiet programmu, kas dotiem tabulas pirmās rindas rūtiņās ierakstītajiem skaitļiem nosaka, cik tabulā pavisam ir nepāra un cik – pāru skaitļi.

1. zīm.                                   2. zīm

1. zīm. Rūtiņu aizpildīšana.                         2. zīm. Aizpildīta laukuma paraugs. N = 4


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dots naturāls skaitlis N(N≤200 000) – laukuma rindu skaits. Nākamajā faila rindā doti N veseli skaitļi robežās no -1000 līdz 1000 – tabulas pirmās rindas rūtiņās ierakstītie skaitļi tieši tādā secībā kā tie ierakstīti tabulā. Starp katriem diviem blakus skaitļiem ievaddatos ir viena tukšumzīme.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada divi veseli nenegatīvi skaitļi, kas atdalīti ar tukšumzīmi – kopējais tabulas rūtiņās ierakstītais nepāra un pāra skaitļu skaits.


Piezīmes

Latvijas 28. informātikas olimpiādes otrais posms jaunākās (8.-10. klašu) grupas uzdevumi.


Paraugdati

Stdin
3
20 0 2
Stdout
0 6

Stdin
4
7 -2 -3 5
Stdout
4 6

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.