Nosaukums
Sākums un Beigas (prefix_postfix)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
63%

Definīcija

Doti n vārdi kas nav garāki par 100 burtiem un sastāv no latīņu alfabēta mazajiem burtiem. Uzrakstiet programmu kas atbild uz m vaicājumiem - Cik no dotajiem vārdiem sākas ar simbolu virkni s[i] un beidzas ar simbolu virkni b[i].


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dots skaitlis n  (0 < n <= 10 000) - doto vārdu skaits.

Nākamajās n rindās seko dotie vārdi.

Tālāk n + 2 rindā dots vesels skaitlis m (0 < m <= 10 000) - vaicājumu skaits.

Pēc tam sekojošajās m rindās doti vaicājumi - ar atstarpi atdalīti s[i] un b[i]. s[i] un b[i] garums nepārsniedz 10 simbolus un arī satur tikai latīņu alfabēta mazos burtus.


Izvaddatu raksturojums

izvadīt m rindas ar veseliem skaitļiem - atbildes uz vaicājumiem.


Piezīmes

Tiek garantēts ka vaicājumu rezultātu summa nepārsniegs 100 000.

 

40% testu n*m <= 1 000 000


Paraugdati

Stdin
6
hds
aabbb
aaaab
acaaa
aaabb
aaaaa
5
a a
a b
aa bb
ac b
aaa bb
Stdout
2
3
2
0
1

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.