Nosaukums
Prāmju satiksme (pramji)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
100%

Definīcija

Upes krastos esošās pilsētas A un B savieno prāmju satiksme. Ir zināms prāmja braukšanas ilgums no vienas pilsētas līdz otrai, mazākais ostā pavadāmais laiks, kāds nepieciešams pasažieru iekāpšanai/izkāpšanai, kā arī prāmju atiešanas laiki no katras pilsētas. Uzrakstiet programmu, kas nosaka, kāds mazākais prāmju skaits nepieciešams, lai varētu ievērot doto kustības grafiku. Piezīme: Prāmji var atiet tikai pēc norādītā grafika, t.i., tie nevar aizbraukt no ostas ārpus norādītā laika.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dotas divu naturālu skaitļu K(braukšanas ilgums no vienas pilsētas līdz otrai) un L(mazākais ostā pavadāmais laiks), kas atdalīti ar tukšumsimbolu, 1≤K,L≤1000. Abi lielumi norādīti minūtēs. Faila otrajā rindā dots naturāls skaitlis A, 1≤A≤1440 - prāmja atiešanas reižu skaits no pilsētas A. Nākošajās A faila rindās doti prāmju atiešanas laiki no pilsētas A - pa vienam katrā rindā. Faila nākošajā rindā dots naturāls skaitlis B, 1≤B≤1440 - prāmja atiešanas reižu skaits no pilsētas B. Nākošajās B faila rindās doti prāmju atiešanas laiki no pilsētas B - pa vienam katrā rindā. Visi atiešanas laiki no pilsētas doti hronoloģiskā secībā un ir formātā HH:MM, kur HH apzīmē stundas, bet MM-minūtes. Ja stundu vai minūšu skaits ir mazāks par 10, tad laika pierakstā attiecīgajam ciparam priekšā ir cipars 0. Visi laiki ir robežās no 00:00 līdz 23:59.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - mazākais prāmju skaits, kāds nepieciešams, lai nodrošinātu doto kustības grafiku.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2003.gadā


Paraugdati

Stdin
30 15
1
08:00
1
08:00
Stdout
2

Stdin
15 30
2
08:00
12:00
1
08:45
Stdout
1

Stdin
90 30
2
09:00
10:00
4
08:00
11:00
14:00
20:00
Stdout
3

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.