Nosaukums
Pentamino (pentam1)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
80%

Definīcija

Pentamino figūras veido no pieciem kvadrātiem, novietojot tos tā, ka katram kvadrātam ir kopīga mala ar kādu citu.
Šoreiz izmantosim tikai trīs veida pentamino figūras:

Sauksim tās par A, B un C veida figūrām. Katra veida figūrai viens kvadrāts ir iekrāsots citādi. Sauksim to par attiecīgā veida figūras galveno kvadrātu.

Kvadrātveida rūtiņu laukumā, kura izmēri ir 8*8, izvietosim ne vairāk kā 10 iepriekšminētā veida figūras tā, lai katras figūras kvadrāti sakristu ar laukuma rūtiņām, un katra no figūrām pilnībā ietilptu laukumā. Figūras drīkst pārklāties. Figūras nedrīkst būt pagrieztas vai apgrieztas. Laukuma kolonnas ir sanumurētas no kreisās puses uz labo ar naturāliem skaitļiem no 1 līdz 8 pēc kārtas. Analoģiski no lejas uz augšu ir sanumurētas arī rindas.

Jūsu uzdevums ir uzrakstīt programmu, kas nosaka, cik no 64 laukuma rūtiņām noklāj vismaz viena pentamino figūra.


Ievaddatu raksturojums

Izvaddatu pirmā rinda satur naturālu skaitli N, 1 <= N <= 10, kas apzīmē uz laukuma izvietoto pentamino figūru skaitu. Katrā no nākošajām N faila rindām tiek dotas kādas figūras apraksts formā

burts kolonnas_numurs rindas_numurs

, kur burts norāda attiecīgās figūras veidu (A,B vai C), bet kolonnas un rindas numurs norāda laukuma rūtiņu, kuru noklāj šīs figūras galvenais kvadrāts. Starp burtu un kolonnas numuru, kā arī starp kolonnas numuru un rindas numuru ir viens tukšumsimbols.


Izvaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - laukuma rūtiņu skaits, ko noklāj dotās pentamino figūras.


Piezīmes

Pirmā testpiemēra zīmējums:

 
Uzdevums izmantots ACSL sacensībās 1996./97. gadā.


Paraugdati

Stdin
5
A 2 5
C 5 7
B 7 6
C 8 1
A 4 3
Stdout
22

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.