Nosaukums
Operācija @ (opera)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
71%

Definīcija

Cipariem no 0 līdz n (1<=n<=9) ir definēta operācija @, kuras rezultāts arī ir cipars robežās no 0 līdz n. Piemēram, ja n=2, tad @ var aprakstīt ar sekojošas tabulas palīdzību, attēlojot visas iespējamās operācijas [email protected] vērtības (kur a un b - cipari robežās no 0 līdz 2):

Kā redzams, šajā gadījumā operācija nav nedz komutatīva, jo [email protected] = 1, bet [email protected] = 2 , nedz asociatīva ([email protected]) @2 = 0, bet [email protected] ([email protected])=1.

Ja dota izteiksme x1@x2@x3@x4@...xk-1@xk (kur katrs xi ir robežās no 0 līdz n), tad tās vērtību aprēķina no kreisās puses uz labo tāpat kā izteiksmes (...(((x1@x2)@x3)@x4)@...xk-1)@xk vērtību, sākot ar visdziļāk iekļautajām iekavām - vispirms aprēķina x1@x2 rezultātu r1, pēc tam aprēķina r1@x3 rezultātu, utt. Mainot iekavu izvietojumu sākotnējā izteiksmē, tās rezultāts var mainīties.

Piemēram, ja dota izteiksme [email protected]@[email protected]@0, tad piemērā redzamajai operācijai @ izteiksmes ([email protected] ([email protected])) @ ([email protected]) vērtība ir 0, bet ((([email protected]) @1)@1) @0 vērtība ir 2.

Uzrakstiet programmu, kas dotam n, ar tabulu uzdotai operācijai @ un ciparu virknei x1x2x3x4...xk-1xk katram veselam skaitlim t (0<=t<=n) nosaka, vai izteiksmē x1@x2@x3@x4@...xk-1@xk iespējams salikt iekavas tā, lai šīs izteiksmes vērtība būtu t.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dota naturāla skaitļa n vērtība (1<=n<=9). Nākošajā n+1 faila rindā ir uzdota operācija @. Katrā no šīm rindām ir n+1 cipars: faila i+2-ās rindas j+1-ais cipars ir operācijas [email protected] rezultāts (0<=i<=n,0<=j<=n). Starp katriem diviem blakus cipariem failā ir viens tukšumsimbols. Faila n+3-ajā rindā ir dota ciparu virkne x1@x2@x3@x4@...xk-1@xk bez atdalošiem tukšumiem. Virknes garums ir vismaz divi un ne vairāk kā 250 cipari.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatiem jāsatur tieši n+1 rinda. Katram t (0<=t<=n) faila t+1-ajā rindā jābūt vārdam "VAR", ja iekavas dotajā izteiksmē iespējams salikt tā, lai izteiksmes vērtība būtu t, vai "NEVAR", ja šādi iekavas izvietot nav iespējams.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 15.informātikas olimpiādes III (Valsts) kārtā. 

Autors: M.Opmanis


Paraugdati

Stdin
2
1 1 0
2 1 0
1 2 2
11110
Stdout
VAR
NEVAR
VAR

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.