Nosaukums
Kvadrātu redzamība (kvadrati)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
33%

Definīcija

Koordinātu plaknē doti N kvadrāti, kuru malas ir paralēlas koordinātu asīm. Visu kvadrātu stūru koordinātas ir naturāli skaitļi.

Uzrakstiet programmu, kas noteiktu, cik kvadrāti ir redzami no koordinātu sākumpunkta O (0;0)!

Kvadrāts no koordinātu sākumpunkta O ir redzams, ja uz kādas no kvadrāta malām iespējams atrast divus atšķirīgus punktus A un B tādus, ka trijstūra OAB iekšpusei nav kopīgu punktu ar nevienu no citiem kvadrātiem.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmā rinda satur naturālu skaitli N (1<=N<=1000) - kvadrātu skaitu.
Katrā no nākošajām N faila rindām ir aprakstīts viens kvadrāts. Katra no šīm rindām satur trīs naturālus skaitļus X,Y un L (1<=X,Y,L<=10000) , kur X un Y apzīmē kvadrāta apakšējā kreisā stūra koordinātas (stūra, kuram x un y koordinātu vērtības ir vismazākās) un L ir kvadrāta malas garums. Starp katriem diviem blakus esošiem skaitļiem ievaddatos ir viens tukšumsimbols.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - to kvadrātu skaits, kas ir redzami no koordinātu sākumpunkta O.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Centrāleiropas valstu informātikas olimpiādē 1998.gadā.


Paraugdati

Stdin
4
1 2 1
3 1 1
2 4 2
3 7 1
Stdout
2

Stdin
3
2 6 3
1 4 1
3 4 1
Stdout
3

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.