Nosaukums
Izteiksmes vērtība (izteiksme)
Laika limits
2.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
100%

Definīcija

Operācija # ir definēta jebkuriem diviem naturāliem skaitļiem. Ja x un y ir naturāli skaitļi, tad (x#y) = skaitļa_x_decimālā_pieraksta_ciparu_summa × skaitļa_y_decimālā_pieraksta_lielākais_cipars + skaitļa_y_decimālā_pieraksta_mazākais_cipars. Tā, piemēram, (9#30) = 9×3+0 = 27, bet (30#9) = 3×9+9 = 36. Par šī uzdevuma izteiksmi sauksim tādu izteiksmi, kas ir vai nu viens pats mainīgais a (kura vērtība ir naturāls skaitlis), vai arī tā ir uzrakstāma formā (šī_uzdevuma_izteiksme # šī_uzdevuma_izteiksme).

Lūk, dažu šī uzdevuma izteiksmju piemēri :
a,
(a#a),
((a#a)#a),
(a#((a#a)#((a#a)#a))).


Jūsu uzdevums - dotajai mainīgā a vērtībai noteikt, ar kādu mazāko operāciju # skaitu iespējams uzrakstīt tādu šī uzdevuma izteiksmi, kuras vērtība ir vienāda ar doto naturālo skaitli K.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddati satur divas rindas, katrā no kurām atrodas naturāls skaitlis. Pirmajā rindā dota mainīgā a (1 <= a <= 999999999) , bet otrajā - izteiksmes rezultāta K (1 <= K<= 999999999) vērtība.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos jāizvada mazākais nepieciešamais operāciju # skaits, vai arī 'NEVAR', ja pie dotās mainīgā a vērtības nevienai šī uzdevuma izteiksmei nevar būt vērtība K.


Piezīmes

Pirmajā testpiemērā, atbilstošā šī uzdevuma izteiksme ir ((a#(a#a))#a), jo, aprēķinot tās vērtību, iegūst ((718#(718#718))#718)=((718#129)#718)=(145#718)=81

Paraugdati

Stdin
999 333
Stdout
NEVAR

Stdin
718 81
Stdout
3

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.