Nosaukums
Ir palindroms? (irpalin)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
80%

Definīcija

Par palindromu sauc tādu burtu virkni, kas vienādi lasāma gan no kreisās puses uz labo, gan no labās uz kreiso. Šajā uzdevumā interesēsimies tikai par burtiem - ja virknē būs citi simboli, tos vienkārši neņemsim vērā. Arī lielos un mazos burtus nešķirosim. Tā, piemēram, virknes "Ala", "Sile, putra, kartupelis" un "A man, a plan, a canal - PANAMA!" ir palindromi, bet "Alva", "Salas malas" un "Abrakadabra" - nav. Uzrakstiet programmu, kas ievadītai simbolu virknei nosaka, vai ievadītā virkne ir palindroms, vai nav!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dots naturāls skaitlis, kura vērtība nepārsniedz 200 - ievadāmās simbolu virknes garums. Faila otrajā rindā dota simbolu virkne, kas var saturēt latviešu alfabēta burtus bez diakritiskajām zīmēm, tukšumsimbolus un pieturzīmes (punktus, komatus, domu zīmes, jautājuma zīmes un izsaukuma zīmes).


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada vārds "IR", ja ievadītā virkne ir palindroms, vai "NAV", ja ievadītā virkne nav palindroms.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 17.informātikas olimpiādē jaunākajā klašu grupā 2004.gadā.


Paraugdati

Stdin
23
Sile, putra, kartupelis
Stdout
IR

Stdin
11
Abrakadabra
Stdout
NAV

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.