Nosaukums
Atkal skaitļi (intervali)
Laika limits
0.20s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
76%

Definīcija

Ir dota N veselu skaitļu virkne un M vaicājumi par kādu no virknes intervāliem. Katrs vaicājums sastāv no diviem veseliem skaitļiem X,Y, kur X  un Y virknes elementu kārtas numuri (X<=Y). Uz katru no vaicājumiem ir jāizvada visu virknes elementu summa intervālā [X,Y].


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā doti 2 skaitļi - N,M. 0<N,M<=50000.

Otrajā rindā doti N veseli skaitļi A1,A2,A3...AN. -1000<=Ai<=1000.

Nākamajās M rindās doti vaicājumi. Katrā rindā doti divi skaitļi - X,Y. 1<=X<=Y<=N.


Izvaddatu raksturojums

M rindās jāizvada katra vaicājuma rezultāts.


Piezīmes

30% Testi: 1<=N,M<=1000.

Ievaddatu un izvaddatu lielā apjoma dēļ, ieteicams cin,cout vietā lietot scanf,printf.

Autors: Edgars Joja


Paraugdati

Stdin
3 3
-1 2 0
3 3
1 3
1 2
Stdout
0
1
1

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.