Nosaukums
Senās hronikas (hronikas)
Laika limits
5.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
40%

Definīcija

Pētot senās hronikas, vēsturnieks Bruģis atklāja, ka daļu no datiem par pagātnes cilvēkiem var izteikt kā divu cilvēku vecumu attiecību kādā no veidiem : “ir vecāks par”, ”ir jaunāks par”, ”ir tikpat vecs kā”. Piemēram, bija iespējams iegūt šādus faktus : “Marianna ir jaunāka par Viktoru”, “Romeo ir tikpat vecs kā Džuljeta”. Lai šādā veidā iegūtos datus apstrādātu ar datoru, Bruģis izveidoja hronikām atbilstošu datu failu, kurā katru personu nokodēja ar diviem lielajiem latīņu alfabēta burtiem, bet vecumu attiecību kā “<”(jaunāks), “>”(vecāks) vai “=”(tikpat vecs). Zināms, ka hronikās minēto personu skaits nepārsniedza 500. Uzrakstiet programmu, kas pēc dotajiem datiem noteiktu jebkuru divu hronikā minēto cilvēku vecumu attiecību, ja zināms, ka Bruģa iegūtie dati var būt nepilnīgi, bet tie noteikti nav pretrunīgi.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā atrodas viens naturāls skaitlis n (n<=30000). Katrā no faila nākošajām n rindām atrodas 5 simboli, kas raksturo divu cilvēku vecumu attiecību. Katra rinda ir sekojošā formātā :

 1.un 2.simbols - Personas kods
      3.simbols - Attiecība (kāds no trīs simboliem > < = )
 4.un 5.simbols - Personas kods

Faila nākošajā rindā atrodas viens naturāls skaitlis m (m<=1000). Katrā no faila nākošajām m rindām atrodas 5 simboli, kas raksturo divus cilvēkus, kuru vecumu atbilstību mēs vēlamies uzzināt. Katra rinda ir sekojošā formātā :

 1.un 2.simbols - Personas kods
      3.simbols - ?
 4.un 5.simbols - Personas kods

Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos ir jābūt m rindām. Katrā rindā jābūt 5 simboliem. Faila i-tajā rindā jāatrodas “atbildei” uz faila AGE.ASK i+1-jā rindā uzdoto “jautājumu” formātā :

 1.un 2.simbols - Personas kods
      3.simbols - Attiecība (kāds no četriem simboliem > < = ?)
 4.un 5.simbols - Personas kods

Attiecība jāraksturo ar “?” tikai tad, ja no dotajiem ievaddatiem šo divu personu vecumu attiecību noteikt nav iespējams.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Baltijas 3 .informātikas olimpiādē Viļņā(Lietuva) 1997.gadā


Paraugdati

Stdin
4
HA<LE		
HA<MO				
HE=HA		
HE>AN
3
MO?AN
HA?HE
LE?MO
Stdout
MO>AN
HA=HE
LE?MO

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.