Nosaukums
Faktoriāla nulles (fanulles)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
90%

Definīcija

Naturāla skaitļa n faktoriālu (apzīmē "n!") aprēķina, sareizinot visus naturālos skaitļus no 1 līdz n :  n! = 1*2*...*(n-1)*n .

Uzrakstiet programmu, kas dotai n vērtībai nosaka, ar cik nullēm beidzas n faktoriāla pieraksts!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dots naturāls skaitlis - n vērtība (n<=109).


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens vesels skaitlis nuļlu skaits n! pieraksta beigās.


Paraugdati

Stdin
3
Stdout
0

Stdin
10
Stdout
2

Stdin
54321
Stdout
13576

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.