Nosaukums
Faktoriāls (faktoria)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
61%

Definīcija

Naturāla skaitļa n faktoriāls (apzīmē n!) ir visu naturālo skaitļu, kas nepārsniedz n, reizinājums: n!=1*2*3*....*(n-1)*n. Katram n skaitli n! var izteikt formā a*10b, kur b - skaitļa beigās esošo nuļļu skaits, bet a - skaitlis, ko iegūst no n!, nosvītrojot visas nulles tā beigās. Uzrakstiet programmu, kas ievadītam naturālam skaitlim N izvada skaitļa a divus pēdējos ciparus un skaitļa b vērtību! 


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dota naturāla skaitļa N vērtība, 4≤N≤10000.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada atrastā skaitļa a divi pēdējie cipari un skaitļa b vērtība. Pirms b vērtības izvaddatos jābūt vienam tukšumsimbolam.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 17.informātikas olimpiādes skolas kārtā 2004. gadā.


Paraugdati

Stdin
5
Stdout
12 1

Stdin
13
Stdout
08 2

Stdin
2083
Stdout
24 518

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.